A.M. Jesiołowscy – Finanse ponownie w gronie najlepszych firm audytorskich

Mamy przyjemność poinformować, iż ponownie znaleźliśmy się w „Rankingu najlepszych firm audytorskich 2014 r.” opublikowanym 30.03.2015 r. przez dziennik „Rzeczpospolita” – tym razem jako 67 firma w Polsce. W rankingu „Firmy audytorskie według przychodów z audytu” również dziennika „Rzeczpospolita” osiągnęliśmy 69 miejsce. Pomimo rosnącej konkurencji (około 1800 podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań działających w Polsce) oraz dominacji międzynarodowych korporacji nadal możemy pochwalić się miejscem w gronie najlepszych audytorów. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie!

Nowa procedura – dla wygody naszych klientów

Dla wygody naszych klientów wprowadziliśmy nową procedurę przekazywania dokumentów księgowych – nasz kurier co najmniej raz w tygodniu odwiedza siedzibę klienta i odbiera wszelkie niezbędne dokumenty. Takie rozwiązanie znaczne usprawnia logistykę obiegu dokumentów, oszczędzając czas i pieniądze klienta – cieszymy się, że spotyka się ono z Państwa pozytywną oceną.

Audyt księgowy – nowa usługa w odpowiedzi na zapytania klientów

W związku z rosnącą liczbą kierowanych do nas zapytań o pomoc w obszarze księgowości z powodu podejrzeń o nieefektywność lub ewentualne nieprawidłowości w księgach rachunkowych, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na potrzebę kontroli i optymalizacji procesu księgowego – zarówno wewnętrznego, jak i zleconego na zewnątrz przedsiębiorstwa. Zmienność przepisów, a w szczególności niestabilność regulacji podatkowych (kolejne zmiany dotyczące VAT itp.) powodują, że księgowemu bez dedykowanego wsparcia – na przykład doradcy podatkowego – ciężko zachować pełną poprawność w wykonywanej pracy, a co dopiero skupić się na optymalizacji procesu księgowego. Stawką jest utrata potencjalnych oszczędności, a w najgorszym wypadku kary finansowe nakładane przez Urząd Skarbowy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z urzędowego punktu widzenia brak świadomości właścicieli lub nieznajomość przepisów przez księgowego nie stanowi usprawiedliwienia wykrytych nieprawidłowości.

W odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby, na stałe wprowadzamy do naszej oferty nową usługę – audytu księgowego. Tym samym oddajemy do Państwa dyspozycji doświadczenie
i wiedzę osób, które wielokrotnie organizowały księgowość w różnych firmach pod kątem:

 • efektywności kosztowej procesu,
 • strony pozyskiwania efektywnej informacji biznesowej dla zarządu (np. organizacja planu kont pod potrzeby kontroli rentowności),
 • bezpieczeństwa podatkowego,
 • zdefiniowania obszarów ryzyka
 • weryfikacji poprawności prowadzonej dokumentacji
 • eliminacji nieprawidłowości w rozliczeniach z organami skarbowymi i ZUS.

Zakres audytu dostosowujemy do specyfiki przedsiębiorstwa, a także oczekiwań zarządu. Na koniec wydajemy opinię w postaci czytelnej i zrozumiałej interpretacji z badania oraz prezentujemy potrzebne rozwiązania. Tym samym przenosimy standardy jakości pracy biegłego rewidenta na proces weryfikacji księgowej w spółkach nie podlegających obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych, a zakres audytu pozostaje proporcjonalny do potrzeb i skali prowadzonej działalności. Ta wielokrotnie sprawdzona i stosowana przez nas procedura stanie się dla Państwa i Państwa księgowych brakującym narzędziem obiektywnej kontroli księgowej.

Współpracujemy z British Polish Chamber of Commerce

A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o.  z przyjemnością kontynuuje współpracę z Brytyjsko-Poską Izbą Handlową (BPCC). Jako członek izby kontynuujemy wspieranie zagranicznych przedsiębiorców i inwestorów – każdy z naszych działów (księgowość, doradztwo gospodarcze, audyt, obsługa prawna) oferuje obsługę w języku angielskim.

Dyplom członkostwa w BPCC

A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o. wśród największych firm audytorskich

Nasza firma ponownie znalazła się w rankingu 80 największych firm audytorskich, przygotowywanym rokrocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”. Kryteriami oceny w badaniu była liczba badanych podmiotów, średnie badane aktywa i przychody (wartość w zł) oraz poziom opłat z tytułu nadzoru. W tym roku udało się awansować aż o 7 miejsc w rankingu. Dziękujemy naszym klientom za zaufanie!

ADG A.M. Jesiołowscy w mediach

Polecamy artykuł zawierający fragment wywiadu z dr Anną Zemełką - Jesiołowską – ekspertem i właścicielem Agencji Doradztwa Gospodarczego A.M. Jesiołowscy sp. j., Mentorem w projekcie „3xP – Pomysł, Potencjał, Przedsiębiorca” realizowanym przez MARR, Województwo Małopolskie i Politechnikę Krakowską. (publikacja – Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski). «czytaj»

Skarbnik w Izbie Biegłych Rewidentów

Z przyjemnością informujemy, iż prezes A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o. Danuta Drobniak, już od kilku lat pełniąca funkcję wizytatora Krajowej Komisji Nadzoru w zakresie kontroli podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i w zakresie kontroli prawidłowości wykonywania zawodu biegłego rewidenta, została powołana na członka Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie na stanowisko Skarbnika.

Okolice Biznesu

Zapraszamy na stronę naszego „Bloga Informacyjnego” – „Okolice Biznesu”. Będzie tu można przeczytać o bieżących informacjach gospodarczych. Uzyskać ciekawe informacje z dziedziny prawa i dotacji unijnych. Zawartość tworzona jest przez zespół naszej firmy.

Zapraszamy do odwiedzenia www.OkoliceBiznesu.com.pl

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPPjest modelem współpracy gospodarczej cieszącym się rosnąca popularnością. W Polsce, gdzie realizacja zadań publicznych jest hamowana przez niedobór publicznych środków, zagadnienie jest szczególnie aktualne i warte uwagi.

Zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego określa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r. Zgodnie z nią przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk, a celem współpracy partnera publicznego i prywatnego jest realizacja potrzeby publicznej oraz zapewnienie budowy, zarządzania, finansowania, utrzymywania infrastruktury służącej dostarczaniu określonej usługi zaspokajającej potrzebę publiczną.

Podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego

Podmiot publiczny:

 • jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,
 • inna osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym – nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego, spełniająca warunki ustawy o PPP,
 • związki podmiotów wymienionych powyżej

Najczęściej podmiotami publicznymi są organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe szkoły wyższe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Partner prywatny:

 • przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny

Projekty najczęściej realizowane w ramach PPP

W ramach schematu PPP najczęściej realizowane są projektu w sektorze sportu i rekreacji. W następnej kolejności znajdują się projekty parkingowe, opieki zdrowotnej, drogowe, wodno-kanalizacyjne. Poprzez PPP realizowane są również projekty w sektorach infrastruktury publicznej, usług komunalnych, kultury i rewitalizacji.

Praktyka gospodarcza pokazuje, że najczęściej okres trwania przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP wynosi od 20 do 30 lat, w zależności od sektora.

Korzyści PPP

PPP jest formą współpracy, która przewiduje możliwość odnoszenia korzyści przez obydwie strony, wynikających bezpośrednio z celów, które partnerzy chcą osiągnąć poprzez realizację projektu. Podstawowym celem podmiotu publicznego jest zaspokojenie potrzeby publicznej z zachowaniem odpowiedniej jakości usług i korzystnych warunków finansowych. Celem partnera prywatnego jest maksymalizacja stopy zwrotu z inwestycji. Podstawowym celem PPP jest zatem opracowanie modelu współpracy, który zapewni korzyści obydwu stronom kontraktu i wysoką ogólną efektywność projektu.

Korzyści PPP w stosunku do tradycyjnego modelu współpracy:

 • zaangażowanie zasobów sektora prywatnego do realizacji zadań publicznych,
 • doświadczenie sektora prywatnego w realizacji inwestycji rzeczowych,
 • podział ryzyk związanych z projektem,
 • wysoka jakość świadczonych usług, zabezpieczona zawartą umową PPP,
 • efekt synergii.

Przebieg procesu PPP:

 1. Identyfikacja potrzeb i metod realizacji
  1. Określenie potrzeby publicznej:
   • analiza stanu obecnego i pożądanego stanu docelowego
   • opis usługi, jako narzędzia realizacji potrzeby publicznej
  2. Wstępna analiza warunków zewnętrznych w celu określenia możliwości inwestycyjnych budżetu publicznego w kontekście średnio- i długoterminowych planów finansowych:
   • analiza całości kosztów i przychodów, które powstaną w ramach projektu.
  3. Określenie ostatecznych celów projektu oraz założeń do ich wykonania jako punkt wyjścia do opracowania wstępnej koncepcji realizacji inwestycji.
  4. Przeprowadzenie identyfikacji możliwości metod realizacji projektu:
   • opracowanie i analiza wielu opcji realizacji projektu z udziałem ekspertów technicznych, finansowych, prawnych,
   • analiza wariantowa oraz wybór metody najbardziej efektywnej.
  5. Test zasadności i możliwości PPP - analiza czy założone cele mogą/muszą być realizowane w formie PPP (analiza prawna, finansowa):
   • analiza ram prawnych,
   • wartość i zakres projektu,
   • identyfikacja i analiza ryzyka,
   • zainteresowanie rynku (analiza rynku).
 2. Opracowanie koncepcji
  1. Organizacja projektu i wstępne określenie produktu końcowego:
   • analiza prawna,
   • analiza ryzyk,
   • testowanie rynku (market sounding) – czy jest zainteresowanie ze strony partnerów prywatnych,
   • analiza ekonomicznej efektywności (NPV), ekonomiczne porównywanie wariantów, w tym z modelem tradycyjnym.
   • organizacja projektu od strony technicznej.
  2. Opracowanie modelu PPP.
 3. Przetarg i wybór partnera
  1. Przygotowanie procedury przetargowej i ogłoszenia o przetargu:
   • przedmiot umowy i okres jej obowiązywania,
   • zakres usług,
   • sposób wynagradzania,
   • podział ryzyk.
  2. Procedura przetargowa:
   • kwalifikacja wstępna,
   • przetarg,
   • negocjacje.
  3. Końcowa analiza opłacalności PPP:
   • analiza wybranej oferty oraz porównanie z wariantem tradycyjnym,
   • analiza jakościowa kosztów i korzyści (wskaźnik Value for Money)
 4. Realizacja i kontrola umowy
Lp. Przebieg procesu PPP Rola firmy doradczej
Faza 1: Identyfikacja potrzeb i metod realizacji
1 Określenie potrzeby publicznej oraz potrzeb inwestycyjnych. Wskazanie podmiotom publicznym możliwości zaspokojenia potrzeb publicznych w ramach PPP, bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe, prawne.
2 Wstępna analiza warunków zewnętrznych. Sporządzenie wstępnego studium wykonalności (pre-feasibility study) projektu.
3 Określenie ostatecznych celów projektu oraz założeń do ich wykonania. Bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe, prawne.
4 Identyfikacja możliwości metod realizacji projektu oraz test zasadności i możliwości PPP. Analiza wariantowa metod realizacji inwestycji
5 Test zasadności i możliwości PPP. Analiza prawna, identyfikacja i analiza ryzyk, analiza rynku.
Faza 2: Opracowanie koncepcji
6 Organizacja projektu i wstępne określenie produktu końcowego. Sporządzenie studium wykonalności projektu (Feasibility study), bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe, prawne.
7 Opracowanie modelu PPP Opracowanie modelu PPP
Faza 3: Przetarg i wybór partnera
8 Przygotowanie procedury przetargowej i ogłoszenia o przetargu Bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe, prawne.
9 Przeprowadzenie procedury przetargowej. Bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe, prawne.
10 Końcowa analiza opłacalności PPP Sporządzenie biznesplanu inwestycji
Faza 4: Realizacja i kontrola umowy

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze z zakresu PPP na każdym etapie realizacji projektu zarówno dla podmiotów publicznych, jak i partnerów prywatnych.

Polecamy zapoznanie się z oferowanymi przez nas możliwościami współpracy i wsparcia procesu PPP.

Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

W ramach Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych współpracujemy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki temu funduszowi możecie Państwo uzyskać kredyt nie mając majątku na jego zabezpieczenie.

A.M. Jesiołowscy – Finanse sp. z o.o. świadczy usługi przeprowadzania audytów wykorzystania środków unijnych. Spółka posiada wymagane uprawnienia oraz niezbędne doświadczenie.

Oferujemy usługę administrowania biznesem Klientów – „one door service”. Polega ona na tym, że Klienci decydując się na prowadzenie księgowości mogą liczyć również na prawny i finansowy serwis doradczy, a także na doradztwo w zakresie zarządzania. Podstawowe korzyści Klienta to:

zmniejszone stawki w obszarze wsparcia doradczego (na poziomie 70% ceny standardowej),
wykonywanie biznes-planów, analiz finansowych, aplikacji kredytowych, aplikacji o dotacje unijne, projektów dokumentacji prawnej, propozycji rozwiązań problemów w zakresie prawa, w tym rozwiązań podatkowych – bez konieczności:
koordynowania dodatkowych specjalistów z kancelarii prawnych, podatkowych, doradczych,
przenoszenia danych między nimi,
przy wielu standardowych sprawach klient otrzymuje do podpisania gotowe projekty dokumentacji lub propozycje lepszych, efektywniejszych rozwiązań wyłącznie z naszej inicjatywy, bez konieczności pamiętania o tym np. kiedy i w jakiej formie należy zgłosić sprawozdanie roczne.